PODMIENKY DOPRAVY

  1. Všeobecné ustanovenia, vzťah k iným predpisom

Tieto Podmienky dopravy sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“). Podrobnosti týkajúce sa dopravy, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach dopravy, ustanovujú osobitné predpisy (najmä zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník).

Uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim v zmysle VOP kupujúci berie na vedomie tieto Podmienky dopravy ako súčasť VOP a súhlasí s ich použitím.

Predávajúci v súčasnosti poskytuje možnosti dopravy doručovateľom DHL (niektorou zo spoločností skupiny DHL - https://www.logistics.dhl/sk-sk/home.html) a výnimočne po osobitnej dohode možnosť osobného odberu tovaru.

Dopravu kupujúcemu mimo územia Slovenskej republiky predávajúci umožňuje iba po predchádzajúcej dohode.

 

     2.Doprava doručovateľom

Tovar je pri preprave v plnej výške poistený a za poškodenie tovaru pri preprave zodpovedá príslušný doručovateľ. 

Kupujúci je povinný riadne skontrolovať a prezrieť tovar ihneď pri prevzatí a oznámiť predávajúcemu ako aj doručovateľovi zistené poškodenia pri preprave bezodkladne po prevzatí; zjavne poškodenú zásielku kupujúci nie je povinný prevziať, pričom dôvod odmietnutia prevzatia oznámi doručovateľovi pri doručení zásielky. Inak podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu preukazujúceho prevzatie kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená a predpokladá sa, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak.

V prípade poškodenia tovaru pri preprave, za ktoré zodpovedá doručovateľ, ak kupujúci tovar prevzal, je kupujúci oprávnený sám vymáhať svoje nároky na náhradu škody voči doručovateľovi a predávajúci poskytne všetku svoju potrebnú súčinnosť. Poškodenie zásielky je kupujúci povinný namietať voči doručovateľovi ihneď pri prevzatí, neskoršie reklamácie doručovateľ nemusí uznať. V prípade potreby môže kupujúci využiť zákaznícku linku spoločnosti DHL (02/) 18 811.

V prípade, že kupujúci poškodenie obsahu zásielky zistí až po prevzatí, je nutné bezodkladne kontaktovať spoločnosť DHL na zákazníckej linke a uplatniť reklamáciu voči doručovateľovi.

V prípade poškodenia tovaru pri preprave, za ktoré zodpovedá doručovateľ, ak kupujúci tovar neprevzal, nároky na náhradu škody voči doručovateľovi uplatní predávajúci a kupujúcemu bez zbytočného odkladu doručí náhradný tovar vybraným spôsobom. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, kupujúci nemusí tovar od doručovateľa prevziať a je naopak povinný informovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

     3.Osobný odber

Výnimočne, najmä pri prevzatí tovaru po vybavení reklamácie, sa kupujúci môže dohodnúť s predávajúcim na osobnom odbere tovaru – o možnostiach sa prosíme informujte e-mailom na našu adresu [BUDE DOPLNENÉ] alebo telefonicky na tel. č. [BUDE DOPLNENÉ].

 

     4.Doprava na účely reklamácie a vrátenia tovaru kupujúcim

Kupujúci je oprávnený doručiť predávajúcemu tovar na účely reklamácie a prípadného vrátenia tovaru po odstúpení od zmluvy akýmkoľvek vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom oprávneného doručovateľa, Slovenskej pošty, a.s., alebo po osobitnej dohode s predávajúcim aj osobne v sídle alebo prevádzkarni predávajúceho.

 

Kupujúci nie je povinný dať tovar pri preprave poistiť, nebezpečenstvo škody na tovare počas prepravy však zaťažuje kupujúceho. V prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky však predávajúci odmietne zásielku prevziať, a ak zásielku už prevzal a následne zistí poškodenie, zodpovednosť za vady ani záruka predávajúceho sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté pri preprave.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ak bol tovar poškodený pri preprave, je predávajúci oprávnený zásielku odmietnuť, a aj v prípade, že ju prevezme, sa tovar nepovažuje za riadne doručený naspäť predávajúcemu, ak bol poškodený pri preprave.

 

V prípade záujmu o osobné doručenie tovaru sa prosíme informujte e-mailom na našu adresu [BUDE DOPLNENÉ] alebo telefonicky na tel. č. [BUDE DOPLNENÉ].

 

Náklady na dopravu a prevzatie tovaru predávajúcim po odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

 

      5.Doprava tovaru kupujúcemu po vybavení reklamácie

Predávajúci bezodkladne po vybavení reklamácie vyzve kupujúceho na prevzatie tovaru po oprave, prípadne náhradného tovaru po výmene alebo pôvodného tovaru po zamietnutí reklamácie; ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o doručení a/alebo prevzatí tovaru, na dopravu tovaru sa uplatnia ustanovenia pôvodnej zmluvy o doprave na základe VOP a týchto Podmienok dopravy.

Ak predávajúci reklamáciu vybavil ako oprávnenú, znáša náklady na dopravu a prevzatie tovaru po vybavení reklamácie. Ak reklamáciu zamietol, náklady na dopravu a prevzatie tovaru po vybavení reklamácie znáša kupujúci.

 

     6.Pojmy

Pojmy použité v týchto Podmienkach dopravy majú významy zhodné s pojmami tak, ako ich definujú VOP.

     7.Účinnosť

Účinnosť Podmienok dopravy je viazaná na účinnosť VOP. Tieto Podmienky dopravy sa môžu kedykoľvek meniť samostatne alebo spoločne s VOP.